Naturbeskyttelsesloven § 8 a

 1. § 8 a
  Forbuddet i § 8, stk. 1, gælder ikke for
  1. 1) foranstaltninger til dæmpning af sandflugt, der udføres efter § 53,
  2. 2) landbrugsmæssig drift, herunder græsning, på arealer, der hidtil lovligt har været udnyttet landbrugsmæssigt, bortset fra tilplantning,
  3. 3) sædvanlig hegning på de i nr. 2 nævnte arealer,
  4. 4) genplantning af skovarealer og beplantning i lovligt eksisterende haver,
  5. 5) havneanlæg og de arealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål,
  6. 6) mindre vedligeholdelsesarbejder på bygninger, herunder udskiftning af vinduer og tage m.v., når bygningshøjden ikke derved forøges eller kun forøges i ubetydeligt omfang, og
  7. 7) byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelsen af fiskerierhvervet, og som opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger, idet der dog kræves miljøministerens tilladelse, for så vidt angår de nævnte bygningers nærmere beliggenhed og ydre udformning.
 2. Stk. 2.
  Ved haver forstås bygningsnære arealer i forbindelse med boliger og tilsvarende bebyggelse til beboelse, der er undergivet en vis kultivering eller vedligeholdelse og ikke længere dyrkes eller anvendes landbrugsmæssigt.