Naturbeskyttelsesloven § 8

 1. § 8
  Der må ikke foretages ændring i tilstanden af klitfredede arealer. Der må f.eks. ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller terrænændringer, herunder etableres hegn, eller placeres campingvogne og lign., og arealerne må ikke afgræsses. Der må heller ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.
 2. Stk. 2.
  Følgende arealer er klitfredede:
  1. 1) Strandbredden langs Skagerrak og Vesterhavet,
  2. 2) arealet mellem klitfredningslinjen og de strandbredder, der er nævnt i nr. 1,
  3. 3) arealer, der er klitfredede efter den tidligere lovgivning om sandflugtens bekæmpelse, og
  4. 4) arealer, der er klitfredede efter ministerens beslutning, jf. § 9.
 3. Stk. 3.
  Klitfredningslinjen er fastlagt ved miljøministerens bestemmelse efter de hidtil gældende regler. Klitfredningslinjen er registreret i matriklen og noteret i tingbogen.
 4. Stk. 4.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om, at stk. 1 ikke skal gælde for nærmere angivne arter af anlæg, der tillige vedrører søterritoriet. Tilsvarende gælder for diger, høfder, bølgebrydere, øvrige kystbeskyttelsesforanstaltninger og andre anlæg, som kræver tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse m.v.
 5. Stk. 5.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om anvendelse af de klitfredede arealer, herunder forbyde bestemte former for anvendelse.