Naturbeskyttelsesloven § 73

  1. § 73
    Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af denne lov og af de regler, der er udstedt efter loven, samt af fredningsbestemmelser.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren påser overholdelsen af reglerne i § 8 og § 9 om klitfredning, § 15 om strandbeskyttelseslinjen og reglerne i kap. 5 om beskyttelse af plante- og dyrearter m.v.
  3. Stk. 3.
    Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at tilsynet udøves af en anden myndighed.
  4. Stk. 4.
    Tilsynsmyndigheden påser, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, og at vilkår, der er fastsat i tilladelser, overholdes.
  5. Stk. 5.
    Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.
  6. Stk. 6.
    Kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til miljø- og fødevareministeren, når den får kendskab til et ulovligt forhold, som ikke omfattes af kommunalbestyrelsens tilsyn efter stk. 1. Tilsvarende skal miljø- og fødevareministeren foretage indberetning til kommunalbestyrelsen, når ministeren får kendskab til et ulovligt forhold, som ikke omfattes af ministerens tilsyn efter stk. 2.
  7. Stk. 7.
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler for udøvelsen af tilsynsvirksomheden.