Naturbeskyttelsesloven § 25

  1. § 25
    Klitfredede arealer, jf. § 8 og § 9, er åbne for færdsel til fods og kortvarigt ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor. Den adgang til at medtage løse hunde og til ridning, der følger af § 22, stk. 1, gælder også for den ubevoksede, klitfredede strandbred.
  2. Stk. 2.
    Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for arealer, der dyrkes landbrugsmæssigt.
  3. Stk. 3.
    På privatejede, klitfredede arealer må ophold ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.