Naturbeskyttelsesloven § 16

 1. § 16
  Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning.
 2. Stk. 2.
  Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for
  1. 1) foranstaltninger, der efter lov om vandløb er meddelt påbud om eller tilladelse til,
  2. 2) gentilplantning af skovarealer og beplantning i eksisterende haver,
  3. 3) plantning af flerårige energiafgrøder, bortset fra plantning på arealer, der er beliggende i internationale naturbeskyttelsesområder, jf. dog stk. 4 og 5,
  4. 4) bestående forsvarsanlæg,
  5. 5) havneanlæg og de landarealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål,
  6. 6) driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervene, og
  7. 7) andre områder, der efter den hidtidige lovgivning har været undtaget.
 3. Stk. 3.
  I lovligt etablerede haver, jf. § 8 a, stk. 2, og § 15 a, stk. 4, kan der uanset forbuddet i stk. 1 placeres mindre bygninger, anlæg og installationer i tilknytning til boligen og højst 15 m fra denne, som en terrasse etableret i niveau med og i sammenhæng med beboelsen, et gyngestativ, højbede og en sandkasse og andre legeredskaber samt et mindre skur på op til 10 m², medmindre der allerede lovligt er opført et skur i haven. På tilsvarende måde kan opføres et mindre drivhus på op til 10 m² i forbindelse med helårsboliger.
 4. Stk. 4.
  Arealer omfattet af stk. 1, der ligger nærmere end 300 m fra et internationalt naturbeskyttelsesområde, kan tilplantes med flerårige energiafgrøder, hvis kommunalbestyrelsen har godkendt, at plantningen ikke vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde.
 5. Stk. 5.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om tilplantning som nævnt i stk. 2, nr. 3, og stk. 4, herunder regler om energiafgrødernes art, og om kommunalbestyrelsens administration af bestemmelsen i stk. 4.
 6. Stk. 6.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at stk. 1 ikke skal gælde for nærmere angivne former for kystbeskyttelsesforanstaltninger, som kræver tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse m.v.