Naturbeskyttelsesloven § 16

 1. § 16
  Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning.
 2. Stk. 2.
  Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for
  1. 1) foranstaltninger, der efter lov om vandløb er meddelt påbud om eller tilladelse til,
  2. 2) gentilplantning af skovarealer og beplantning i eksisterende haver,
  3. 3) plantning af flerårige energiafgrøder, bortset fra plantning på arealer, der er beliggende i internationale naturbeskyttelsesområder, jf. dog stk. 4 og 5,
  4. 4) bestående forsvarsanlæg,
  5. 5) havneanlæg og de landarealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål,
  6. 6) driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervene, og
  7. 7) andre områder, der efter den hidtidige lovgivning har været undtaget.
 3. Stk. 3.
  I lovligt etablerede haver, jf. § 8 a, stk. 2, og § 15 a, stk. 4, kan der uanset forbuddet i stk. 1 placeres mindre bygninger, anlæg og installationer i tilknytning til boligen og højst 15 m fra denne, som en terrasse etableret i niveau med og i sammenhæng med beboelsen, et gyngestativ, højbede og en sandkasse og andre legeredskaber samt et mindre skur på op til 10 m², medmindre der allerede lovligt er opført et skur i haven. På tilsvarende måde kan opføres et mindre drivhus på op til 10 m² i forbindelse med helårsboliger.
 4. Stk. 4.
  Arealer omfattet af stk. 1, der ligger nærmere end 300 m fra et internationalt naturbeskyttelsesområde, kan tilplantes med flerårige energiafgrøder, hvis kommunalbestyrelsen har godkendt, at plantningen ikke vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde.
 5. Stk. 5.
  Miljøministeren fastsætter regler om tilplantning som nævnt i stk. 2, nr. 3, og stk. 4, herunder regler om energiafgrødernes art, og om kommunalbestyrelsens administration af bestemmelsen i stk. 4.
 6. Stk. 6.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om, at stk. 1 ikke skal gælde for nærmere angivne former for kystbeskyttelsesforanstaltninger, som kræver tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse m.v.