Natur- og Miljøklagenævnsloven § 8

 1. § 8
  I sager, hvor nævnet har den i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 7 nævnte sammensætning, udtager formanden eller en stedfortræder for denne et eller flere sagkyndige medlemmer til behandlingen af den enkelte sag. De sagkyndige medlemmer udtages af formanden eller en stedfortræder for denne blandt de beskikkede sagkyndige medlemmer, jf. § 3, stk. 1. De sagkyndige medlemmer udtages blandt de medlemmer, som er beskikket på baggrund af indstillinger efter § 3, stk. 2 og 4, i sager om miljøskader dog § 3, stk. 2-4. Hvis klagesagen vedrører en sagstype, for hvilken der er fastsat særlige regler om indstilling af sagkyndige, jf. § 3, stk. 5, udtages de sagkyndige medlemmer dog blandt de medlemmer, som er beskikket med henblik på behandlingen af den pågældende sagstype.
 2. Stk. 2.
  I sager, hvor nævnet har den i § 5, stk. 1, nr. 1, nævnte sammensætning, træffes afgørelsen på skriftligt grundlag eller på et møde.
 3. Stk. 3.
  I sager, hvor nævnet har den i § 5, stk. 1, nr. 2, nævnte sammensætning, træffes afgørelsen på et møde. Nævnet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller en stedfortræder for denne, er til stede.
 4. Stk. 4.
  I sager, hvor nævnet har den i § 7 nævnte sammensætning, træffes afgørelsen på et møde. Nævnet er beslutningsdygtigt, når alle de udtagne sagkyndige medlemmer og mindst halvdelen af de i § 5, stk. 1, nr. 2, nævnte medlemmer, herunder formanden eller en stedfortræder for denne, er til stede.