Natur- og Miljøklagenævnsloven § 3

 1. § 3
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter antallet af sagkyndige medlemmer. Medlemmerne beskikkes i deres personlige egenskab af miljø- og fødevareministeren for indtil 4 år ad gangen. Sagkyndige medlemmer indstilles til beskikkelse efter reglerne i stk. 2-5.
 2. Stk. 2.
  Sagkyndige medlemmer indstilles til beskikkelse af følgende organisationer:
  1. 1) DI – Organisation for erhvervslivet.
  2. 2) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
  3. 3) Håndværksrådet.
  4. 4) Landbrug & Fødevarer.
  5. 5) Danmarks Naturfredningsforening.
  6. 6) WWF Verdensnaturfonden.
  7. 7) Dansk Ornitologisk Forening.
  8. 8) Friluftsrådet.
  9. 9) Danmarks Sportsfiskerforbund.
 3. Stk. 3.
  Ud over de organisationer, der er nævnt i stk. 2, indstiller følgende organisationer yderligere sagkyndige medlemmer til beskikkelse med henblik på behandlingen af sager om miljøskader:
  1. 1) Dansk Skovforening.
  2. 2) Danmarks Jægerforbund.
  3. 3) Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere.
  4. 4) Danmarks Rederiforening.
 4. Stk. 4.
  Styrelser under Miljø- og Fødevareministeriet kan ud over de sagkyndige medlemmer, som er indstillet af organisationerne efter stk. 2 og 3, indstille yderligere sagkyndige medlemmer til beskikkelse med henblik på at sikre tilstedeværelsen af den fornødne sagkundskab i nævnet.
 5. Stk. 5.
  Efter regler i den øvrige lovgivning indstiller organisationer, styrelser under Miljø- og Fødevareministeriet og andre myndigheder sagkyndige medlemmer til beskikkelse med henblik på behandlingen af nærmere bestemte sagstyper.