Museumsloven § 14

 1. § 14
  For at opnå og bevare tilskud efter § 13 a skal museet opfylde følgende vilkår:
  1. 1) Museet skal være kommunalt, selvejende, eller det skal ejes af en forening, hvis formål er museets drift. Kulturministeren kan kræve, at museet i videst muligt omfang er administrativt og økonomisk adskilt fra andre institutioner.
  2. 2) Museets ansvarsområde og ændringer heri skal godkendes af kulturministeren. Godkendelsen forudsætter, at området er væsentligt og ikke i forvejen er dækket af andre statslige eller statsanerkendte museer.
  3. 3) Museets vedtægter skal godkendes af museets hovedtilskudsyder. Museets ansvarsområde skal fremgå af vedtægterne.
  4. 4) Museet skal have et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opretholde en rimelig standard.
  5. 5) Museet skal have en rimelig museumsfaglig og bygningsmæssig standard.
  6. 6) Museet skal have faguddannet personale, der modsvarer museets hovedansvarsområde.
  7. 7) Museet skal deltage i det nationale og regionale samarbejde med andre statslige og statsanerkendte museer.
  8. 8) Museet må ikke udskille genstande, kunstværker og anden dokumentation fra samlingerne til andre end statslige og statsanerkendte museer, medmindre kulturministeren giver tilladelse hertil.
  9. 9) Museet skal indberette genstande, kunstværker og anden dokumentation til de centrale registre over kulturhistorie og kunst og oplysninger til registeret over arkæologiske lokaliteter og fundsteder, jf. § 39.
  10. 10) Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider.
  11. 11) Museet skal vederlagsfrit give adgang for skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen. Museet skal under hensyntagen til institutionens karakter gennemføre særlige formidlingsindsatser, f.eks. rabatordninger, rettet mod børn.
  12. 12) Museet skal tilstræbe størst mulig tilgængelighed for personer med handicap.
  13. 13) Museet skal vederlagsfrit give adgang til børn og unge under 18 år.
 2. Stk. 2.
  Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1, nr. 3, og stk. 2.