Museumsloven § 13 a

 1. § 13 a
  Kulturministeren yder årligt tilskud til driften af statsanerkendte museer.
 2. Stk. 2.
  Tilskuddet fastsættes på grundlag af bevillingen, der er afsat på finansloven til formålet.
 3. Stk. 3.
  Tilskud efter stk. 1 forudsætter, at ikkestatslige tilskud til museet udgør mindst det samme som det minimumsbeløb, der årligt fastsættes på finansloven.
 4. Stk. 4.
  Huslejeudgifter, prioritetsrenter og afdrag fradrages i de ikkestatslige tilskud, som indgår i grundlaget for fastsættelse af det statslige tilskud efter stk. 1.
 5. Stk. 5.
  Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om fastlæggelse og udbetaling af tilskud til statsanerkendte museer.
 6. Stk. 6.
  Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-4, jf. lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet.
 7. Stk. 7.
  Kulturministeren kan fravige bestemmelsen i stk. 3, for så vidt angår museer med forhøjet statsligt tilskud.