Motoransvarsforsikringsafgiftsloven § 3

 1. § 3
  Afgiften udgør 42,9 pct. af præmien for de i § 1, 1. pkt., nævnte ansvarsforsikringer, afgiften ikke indbefattet. Undtaget for afgift er forsikringer vedrørende last- og varemotorkøretøjer og hertil hørende påhængsvogne, der med tilladelse efter lov om godskørsel anvendes til godskørsel for fremmed regning (vognmandskørsel). For forsikringer vedrørende busser, der alene udfører turist- og bestillingskørsel med tilladelse efter lov om buskørsel, udgør afgiften 34,4 pct. af præmien. Afgiften af ansvarsforsikringer for trehjulede eldrevne motorcykler og knallerter udgør 230 kr. årlig.
 2. Stk. 2.
  Såfremt afgiften efter stk. 1, 1. pkt., for et kalenderår udgør mindre end 47,2 pct. af de udbetalte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 42,9 pct. af præmien, eller såfremt afgiften efter stk. 1, 3. pkt., for et kalenderår udgør mindre end 37,8 pct. af de udbetalte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 34,4 pct. af præmien, indbetaler forsikringsvirksomhederne eller repræsentanterne forskelsbeløbet i afgift. Ved opgørelsen af de i kalenderåret udbetalte erstatninger kan udbetalinger hidrørende fra en enkelt forsikringsbegivenhed højst indgå med en andel på 5 pct. og udbetalinger hidrørende fra tre enkelte forsikringsbegivenheder højst indgå med en andel på 10 pct. af de samlede erstatningsudbetalinger. Ved opgørelsen af de procentdele, der er nævnt i 2. pkt., indgår erstatningsudbetalinger for den enkelte forsikringsbegivenhed med højst 1 mio. kr.
 3. Stk. 3.
  Forsikringsvirksomheder eller repræsentanter kan for en periode på 5 år vælge at opgøre eventuelle forskelsbeløb på grundlag af de præmieindtægter hidrørende fra biler som nævnt i stk. 2, som kan henføres til kalenderåret, og erstatninger, der kan henføres til skader sket i kalenderåret. Valget skal senest foretages den 1. april i det kalenderår, der følger seneste 5-års-periode. Såfremt den henførte afgift beregnet som 42,9 pct. af de henførte præmieindtægter vedrørende biler, der er afgiftspligtige med 42,9 pct. af præmien, udgør et mindre beløb end 47,2 pct. af de således opgjorte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 42,9 pct., eller såfremt den henførte afgift beregnet som 34,4 pct. af de henførte præmieindtægter vedrørende biler, der er afgiftspligtige med 34,4 pct. af præmien, udgør et mindre beløb end 37,8 pct. af de således opgjorte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 34,4 pct., indbetaler forsikringsvirksomhederne eller repræsentanterne forskelsbeløbet i afgift. Ved opgørelsen af de til kalenderåret henførte erstatninger kan erstatninger hidrørende fra en enkelt forsikringsbegivenhed højst indgå med en andel på 5 pct. og erstatninger hidrørende fra tre enkelte forsikringsbegivenheder højst indgå med en andel på 10 pct. af de samlede erstatninger. Ved opgørelsen af de procentdele, der er nævnt i 4. pkt., indgår erstatningsudbetalinger for den enkelte forsikringsbegivenhed med højst 1 mio. kr.
 4. Stk. 4.
  Såfremt et kalenderårs forskelsbeløb beregnet efter stk. 2 overstiger 5 pct. af de udbetalte erstatninger opgjort efter stk. 2, kan den overskydende del af forskelsbeløbene fradrages i den afgiftsindbetaling efter stk. 1, 1. pkt., eller stk. 1, 3. pkt., der indgår i beregningsgrundlaget for forskelsbeløbet efter stk. 2 i efterfølgende kalenderår. Fradraget kan kun foretages, såfremt og i det omfang det efterfølgende kalenderårs afgiftsindbetaling efter stk. 1, 1. pkt., overstiger 51,5 pct. af de udbetalte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 42,9 pct. af præmien, eller såfremt afgiften efter stk. 1, 3. pkt., overstiger 41,3 pct. af de udbetalte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 34,4 pct. af præmien.
 5. Stk. 5.
  Såfremt forskelsbeløb beregnet efter stk. 3 overstiger 5 pct. af erstatningerne opgjort efter stk. 3, kan den overskydende del af forskelsbeløbene fradrages i de henførte afgiftsbeløb, der indgår i beregningsgrundlaget for forskelsbeløbet efter stk. 3 i efterfølgende kalenderår. Fradraget kan kun foretages, såfremt og i det omfang de til det efterfølgende kalenderår henførte afgiftsbeløb overstiger 51,5 pct. af de henførte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 42,9 pct. af præmien, eller såfremt de til det efterfølgende kalenderår henførte afgiftsbeløb overstiger 41,3 pct. af de henførte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 34,4 pct. af præmien.