Mineralolieafgiftsloven § 33

  1. § 33
    Anvendelsesområdet for lovens §§ 3, 4, 4 b, 5, 13-15, 22, 23 og 29-32 er foruden afgiftspligtige varer efter § 1 tillige følgende varer:
    1. 1) Varer, der er fritaget for afgift efter lovens § 9, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller som i et andet EU-land er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag.
    2. 2) Andre varer, der efter loven er fritaget for afgift her i landet, og som i et andet EU-land enten er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag eller er afgiftspligtige i det pågældende andet EU-land. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen vedrørende varer, der er omfattet af nr. 2, 1. pkt.
  2. Stk. 2.
    Skatteministeren kan undtage for lovens krav om registrering, regnskab, kontrol m.v. for varer, der ikke antages at blive brugt til varmefremstilling eller som motorbrændstof.