Miljøbeskyttelsesloven § 89 a

 1. § 89 a
  Miljøministeren kan fastsætte de nødvendige regler for anvendelsen her i landet af De Europæiske Fællesskabers forordninger vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov i henhold til § 2. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, hvilke myndigheder der skal administrere forordningerne.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyrer, herunder om forrentning.
 3. Stk. 3.
  Tilsyn med overholdelse af forordninger udøves af kommunalbestyrelsen og ministeren i henhold til § 65 og § 66, medmindre ministeren bestemmer, at tilsynet skal udøves af andre myndigheder. Ved udførelse af tilsyn har myndighederne de tilsynsforpligtelser og tilsynsbeføjelser, som fremgår af kapitel 9 og §§ 85-87.
 4. Stk. 4.
  Ved afgørelser med hjemmel i forordninger eller regler, der er udstedt efter stk. 1, finder de i kapitel 11 og kapitel 12 fastsatte bestemmelser anvendelse, for så vidt angår klageadgang og søgsmål.