Miljøbeskyttelsesloven § 65

 1. § 65
  Kommunalbestyrelsen fører generelt tilsyn med, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen fører endvidere tilsyn med,
  1. 1) at påbud og forbud efterkommes,
  2. 2) at vilkår fastsat i forbindelse med godkendelser og tilladelser overholdes, og
  3. 3) at miljøkrav fastsat i en aftale efter § 10, stk. 2, overholdes.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen er endvidere tilsynsmyndighed, jf. §§ 68-70, i sager om forureninger eller ved risiko for forureninger, der er en følge af ophørt virksomhed, jf. dog § 66, stk. 3.
 4. Stk. 4.
  Kommunalbestyrelsen videresender sager om overtrædelse af afgørelser, jf. stk. 2, som miljøministeren har truffet, til miljøministeren. Ministeren træffer i så fald afgørelse i sagen i overensstemmelse med lovens øvrige bestemmelser.