Miljøbeskyttelsesloven § 48 g

 1. § 48 g
  Forsyningstilsynet opkræver et gebyr hos kommunerne til dækning af udgifter til Forsyningstilsynets drift og opgavevaretagelse efter dette kapitel eller regler udstedt i medfør heraf, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1 gælder ikke for Forsyningstilsynets opgavevaretagelse i henhold til § 50 d.
 3. Stk. 3.
  Afgørelser truffet i henhold til stk. 1 og til regler udstedt i medfør af stk. 4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 4. Stk. 4.
  Forsyningstilsynet fastsætter nærmere regler om betaling og opkrævning af gebyr til dækning af udgifterne efter stk. 1.