Miljøbeskyttelsesloven § 46 c

 1. § 46 c
  Miljøministeren udarbejder en 12-årig national plan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert sjette år.
 2. Stk. 2.
  Den nationale affaldshåndteringsplan skal indeholde:
  1. 1) En analyse af den aktuelle affaldshåndteringssituation.
  2. 2) En beskrivelse af den nationale affaldspolitik.
  3. 3) En beskrivelse af prioriteringen på affaldsområdet.
  4. 4) En beskrivelse af EU-mål og nationale mål for håndteringen af de samlede affaldsmængder og de nødvendige tiltag for at nå disse mål, herunder en vurdering af behovet for nye indsamlingsordninger og i den forbindelse særskilte indsamlingsordninger og for udbygning af den eksisterende affaldsanlægsinfrastruktur.
  5. 5) En beskrivelse af tiltag til håndtering af henkastet affald.
  6. 6) En beskrivelse af kriterierne for placeringen af fremtidige anlæg til bortskaffelse af affald.
  7. 7) En national kapacitetsplan for anlæg til bortskaffelse af affald og for anlæg, der nyttiggør blandet kommunalt affald indsamlet fra husholdninger.
 3. Stk. 3.
  Ved udarbejdelsen af den nationale affaldshåndteringsplan finder § 6 b tilsvarende anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Miljøministerens vedtagelse af den nationale affaldshåndteringsplan efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.