Miljøbeskyttelsesloven § 6 b

 1. § 6 b
  Udarbejdelse af politikker og udstedelse af regler om affaldsforebyggelse og -håndtering skal, jf. dog stk. 2, ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:
  1. 1) Affaldsforebyggelse.
  2. 2) Forberedelse med henblik på genbrug.
  3. 3) Genanvendelse.
  4. 4) Anden nyttiggørelse.
  5. 5) Bortskaffelse.
 2. Stk. 2.
  Affaldshierarkiet kan fraviges for særlige affaldsstrømme, hvis fravigelsen er begrundet i en livscyklusbetragtning.
 3. Stk. 3.
  Anvendelsen af affaldshierarkiet og fravigelser herfra skal ske med henblik på at opnå det bedste samlede miljømæssige resultat, jf. § 1 og § 3.