Miljøbeskyttelsesloven § 39 b

 1. § 39 b
  Den, der driver anlæg for deponering af affald eller anlæg for håndtering af udvindingsaffald, skal over for godkendelsesmyndigheden stille sikkerhed for de forpligtelser, herunder til nedlukning og efterbehandling, som påhviler virksomheden. Sikkerhedsstillelsen skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til håndhævelse af forpligtelserne ved en selvhjælpshandling, jf. § 69 og § 70.
 2. Stk. 2.
  Ministeren fastsætter nærmere regler om godkendelsesmyndighedens fastsættelse af vilkår om sikkerhedsstillelse, jf. stk. 1. Ministeren kan herunder fastsætte regler om
  1. 1) beregning og efterfølgende regulering af sikkerhedsstillelsens størrelse,
  2. 2) sikkerhedsstillelse ved overdragelse, og
  3. 3) at der for visse anlæg ikke skal stilles sikkerhed.