Miljøbeskyttelsesloven § 39 a

 1. § 39 a
  Listevirksomheder, der
  1. 1) udvinder metaller af kabler,
  2. 2) foretager skylning eller rengøring af tromler til opbevaring af kemikalier eller kemikalieaffald,
  3. 3) driver ophugningsanlæg, herunder bilophugning,
  4. 4) udtager hårde mekaniske genstande eller lignende af f.eks. apparater, maskiner, motorer m.v. med henblik på videresalg eller
  5. 5) foretager mekanisk fragmentering af metalaffald,
 2. skal etablere sikkerhedsstillelse over for godkendelsesmyndigheden. Sikkerhedsstillelsen skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til videretransport og destruktion eller anden håndtering af affaldet ved en selvhjælpshandling, jf. § 69 og § 70.
 3. Stk. 2.
  Godkendelsesmyndigheden kan endvidere stille krav om etablering af sikkerhedsstillelse over for listevirksomheder, såfremt virksomhedens ejer eller ansvarlige ledelse er omfattet af § 40 a.
 4. Stk. 3.
  Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1 er listevirksomheder, der behandler bygge- og anlægsaffald, samt listevirksomheder, der udtager kølemidler af kasserede køleskabe fra private husstande.
 5. Stk. 4.
  Godkendelsesmyndigheden fastsætter nærmere vilkår om sikkerhedsstillelsen i forbindelse med godkendelse af listevirksomheden, jf. § 33.
 6. Stk. 5.
  Godkendelsesmyndigheden kan regulere sikkerhedsstillelsens størrelse, såfremt grundlaget for beregningen af størrelsen ændres væsentligt.
 7. Stk. 6.
  Miljøministeren godkender forslag til kollektiv sikkerhedsstillelse for virksomheder, eller kategorier af disse, som nævnt i stk. 1. Ministeren træffer samtidig afgørelse om ophævelse af vilkår om sikkerhedsstillelse fastsat af godkendelsesmyndigheden.
 8. Stk. 7.
  Ministerens afgørelser efter stk. 6 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.