Miljøbeskyttelsesloven § 110 d

 1. § 110 d
  I sager om overtrædelse af § 15 b, stk. 1, 2 eller 3, kan miljøministeren i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis ejeren (brugeren) eller føreren af køretøjet erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en i bødeforelægget angivet bøde. Fristen kan efter anmodning forlænges.
 2. Stk. 2.
  Reglerne i retsplejelovens § 834, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 2, og § 752, stk. 1, om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Vedtages bødeforelægget, bortfalder videre forfølgning. Vedtagelsen har samme virkning som en dom.
 4. Stk. 4.
  Bødens størrelse stiger ikke i gentagelsestilfælde.
 5. Stk. 5.
  Flere overtrædelser, som er konstateret ved digital kontrol, og som er begået med samme køretøj inden for samme døgn, anses for én overtrædelse.
 6. Stk. 6.
  Miljøministeren kan i sager om overtrædelse af regler fastsat i medfør af § 15 b, stk. 7, behandle sagerne på den måde, der er nævnt i stk. 1-5.
 7. Stk. 7.
  Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af sager omfattet af stk. 1 og 6.