Militærnægterloven §§ 1-3

 1. § 1
  Værnepligtige, for hvem militærtjeneste af enhver art efter foreliggende oplysninger må anses for at være uforenelige med deres samvittighed, kan af forsvarsministeren fritages for militær tjeneste mod at anvendes til andet statsarbejde, der dog ikke må tjene militære formål.
 2. Stk. 2.
  De nærmere bestemmelser vedrørende ordningen af sådant statsarbejde - hvis udbytte tilfalder staten - træffes af forsvarsministeren, der ligeledes er berettiget til at bestemme, at de pågældende - udover det egentlige statsarbejde - skal deltage i undervisning og oplæring efter nærmere af ministeren fastsatte regler.
 3. Stk. 3.
  De i stk. 1 nævnte værnepligtige er, hvor denne lov ikke bestemmer andet, omfattet af reglerne i værnepligtsloven.
 1. § 2
  Ansøgning om overførelse til civilt arbejde indsendes til forsvarsministeren ledsaget af fornødne oplysninger og dokumentation. Ansøgningen skal være indsendt inden 8 uger efter indkaldelsesordrens modtagelse.
 2. Stk. 2.
  De værnepligtige skal i forbindelse med indkaldelsesordren vejledes om adgangen til at blive overført til civilt arbejde og om reglerne i stk. 1.
 3. Stk. 3.
  En værnepligtig kan kun én gang blive overført til civilt arbejde.
 4. Stk. 4.
  Forsvarsministeren kan, når særlige omstændigheder taler herfor, behandle en ansøgning, uanset at fristen i stk. 1 ikke er overholdt, eller uanset at ansøgeren allerede én gang har været overført til civilt arbejde.
 1. § 3
  Kan en ansøgning ikke afgøres på det foreliggende grundlag, pålægges det ansøgeren inden en nærmere fastsat frist, der skal være på mindst 7 dage, at tilvejebringe de nødvendige yderligere oplysninger. Det kan herunder pålægges ansøgeren at møde personligt for en session.
 2. Stk. 2.
  Hvis et pålæg i medfør af stk. 1 ikke efterkommes inden for den fastsatte frist, og særlige omstændigheder ikke taler for at forlænge denne, anses ansøgningen for bortfaldet.