Militærnægterloven § 1

  1. § 1
    Værnepligtige, for hvem militærtjeneste af enhver art efter foreliggende oplysninger må anses for at være uforenelige med deres samvittighed, kan af forsvarsministeren fritages for militær tjeneste mod at anvendes til andet statsarbejde, der dog ikke må tjene militære formål.
  2. Stk. 2.
    De nærmere bestemmelser vedrørende ordningen af sådant statsarbejde - hvis udbytte tilfalder staten - træffes af forsvarsministeren, der ligeledes er berettiget til at bestemme, at de pågældende - udover det egentlige statsarbejde - skal deltage i undervisning og oplæring efter nærmere af ministeren fastsatte regler.
  3. Stk. 3.
    De i stk. 1 nævnte værnepligtige er, hvor denne lov ikke bestemmer andet, omfattet af reglerne i værnepligtsloven.