Menighedsrådsloven § 24

 1. § 24
  Menighedsrådets beslutninger træffes i møder. Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
 2. Stk. 2.
  Afstemninger sker således, at det klart fremgår, hvorledes det enkelte medlem stemmer, jf. dog §§ 8 og 11.
 3. Stk. 3.
  Beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt.
 4. Stk. 4.
  Menighedsrådet vedtager selv sin forretningsorden.
 5. Stk. 5.
  Er der uenighed i menighedsrådet om forretningsgangen, afgøres spørgsmålet af biskoppen.