Menighedsrådsloven § 11

  1. § 11
    Hvert år inden udløbet af formandens funktionsperiode vælger menighedsrådets valgte medlemmer ved hemmelig afstemning formand for det kommende år. Valget ledes af den afgående formand.
  2. Stk. 2.
    Når valg af formand har fundet sted, vælges 1 næstformand for det kommende år. Reglerne i § 8, stk. 3, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
  3. Stk. 3.
    Herefter foretages valg til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter for det kommende år.