Menighedsrådsloven § 8

 1. § 8
  På det konstituerende møde vælges menighedsrådets formand og næstformand og personer til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter. Valgene har virkning for 1 år ad gangen.
 2. Stk. 2.
  Valget af formanden ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.
 3. Stk. 3.
  Formanden vælges blandt menighedsrådets medlemmer af de valgte medlemmer ved hemmelig afstemning. Så snart valget af formand har fundet sted, vælges 1 næstformand til at fungere i formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget, og foregår i øvrigt efter samme regler som dette.
 4. Stk. 4.
  Umiddelbart efter valget af formand og næstformand finder valg til enkeltmandsposter sted.
 5. Stk. 5.
  Menighedsrådet kan beslutte at tillægge formanden honorar. Honorar kan dog kun tillægges formanden, såfremt denne er valgt medlem af menighedsrådet. Formanden er forpligtet til at modtage honoraret. Størrelsen af honoraret skal godkendes af provstiudvalget.
 6. Stk. 6.
  Ministeren for ligestilling og kirke kan fastsætte nærmere regler om formandshonoraret.