Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. § 18

 1. § 18
  Miljø- og fødevareministeren kan bemyndige en institution under Miljø- og Fødevareministeriet eller en anden statslig institution til at udøve sine beføjelser efter loven, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling Danmark varetager opgaver vedrørende statsgaranterede etableringslån til yngre jordbrugere ydet efter kapitel 3 i lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 10. december 2009.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan udøve ministerens beføjelser vedrørende dele af de i § 2, stk. 1, nr. 5, litra a, og § 2, stk. 1, nr. 8, omhandlede foranstaltninger, herunder fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan udøve beføjelserne. Ministeren kan træffe aftale med kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet om kommunalbestyrelsens og regionsrådets deltagelse i administrationen af foranstaltningerne. Ministeren bevarer sin fulde instruktionsbeføjelse.
 4. Stk. 4.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at private organisationer kan udøve ministerens beføjelser vedrørende dele af de under § 2, stk. 1, nr. 8, og § 2, stk. 1, nr. 9, omhandlede foranstaltninger, herunder fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at private organisationer kan udøve beføjelserne. Ministeren kan træffe aftale med private organisationer om deres deltagelse i administrationen af foranstaltningerne. Ministeren bevarer sin fulde instruktionsbeføjelse.
 5. Stk. 5.
  Bornholms Kommunalbestyrelse sidestilles med regionsråd i den i stk. 3 nævnte situation.