Lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere

 1. § 1
  Miljø- og fødevareministeren kan inden for en ramme, der fastsættes på de årlige bevillingslove, yde ophørsstøtte til erhvervsfiskere.
 2. Stk. 2.
  Ophørsstøtten kan ydes til de i stk. 1 nævnte personer, der ophører med fiskeri i perioden fra den 1. januar 1994 til den 31. december 1998.
 1. § 2
  Ophørsstøtte kan ydes til ansøgere, der på ophørstidspunktet
  1. 1) er fyldt 55 år, men ikke 67 år,
  2. 2) har drevet erhvervsfiskeri i de forudgående 10 år,
  3. 3) har været beskæftiget i de forudgående 2 år på et fiskerfartøj, der modtager ophørsstøtte, og
  4. 4) ophører med al erhvervsmæssig fiskerivirksomhed.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om de i stk. 1 nævnte betingelser.
 1. § 3
  Ophørsstøtten udgør årligt 89.800 kr. pr. støttemodtager.
 2. Stk. 2.
  Beløbet efter stk. 1 følger reguleringen af ophørsstøtten til jordbrugere, jf. § 10, stk. 3, i lov om ophørsstøtte til jordbrugere.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren kan regulere ophørsstøtten efter stk. 1.
 1. § 4
  Ophørsstøtte udbetales i 10 år, dog kun indtil støttemodtageren fylder 67 år.
 2. Stk. 2.
  Ophørsstøtten udbetales dog i mere end 10 år, hvis ansøger ikke er fyldt 57 år på ophørstidspunktet. Det samlede støttebeløb kan højst udgøre et beløb svarende til den samlede støtteudbetaling efter stk. 1.
 1. § 5
  I det omfang ophørsstøtte, arbejdsindkomst og dagpenge ved sygdom sammenlagt overstiger højeste dagpengesats, jf. lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v., reduceres ophørsstøtten.
 2. Stk. 2.
  I det omfang støttemodtageren modtager anden indkomst fra det offentlige, der ikke er arbejdsindkomst, dagpenge ved sygdom, jf. lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, eller kontanthjælp, jf. lov om social bistand, reduceres ophørsstøtten.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om reduktion af ophørsstøtten efter stk. 1 og 2.
 1. § 6
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om indgivelse af ansøgning om ophørsstøtte og om ophørsstøttens udbetaling, herunder at udbetalingen skal ske til en af ansøger oprettet konto i et pengeinstitut.
 1. § 7
  Miljø- og fødevareministeren kan efter ansøgning tillade, at støttemodtagerens efterlevende ægtefælle overtager ophørsstøtten.
 1. § 8
  Aftaler om overdragelse af krav på ophørsstøtte er ugyldige.
 2. Stk. 2.
  Ophørsstøtten og krav herpå kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning eller anden retsforfølgning, medmindre der er forløbet 3 måneder fra den dag, beløbet kunne kræves udbetalt.
 3. Stk. 3.
  Den udbetalende myndighed kan ikke notere transport i ophørsstøtten.
 1. § 9
  Henlægger miljø- og fødevareministeren sine beføjelser efter loven til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for en anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren kan efter forhandling med vedkommende minister henlægge sine beføjelser efter loven til en anden statslig myndighed eller institution. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders eller institutioners afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens eller institutionens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.
 1. § 9 a
  Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i henhold til regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i afdelingen omhandlet i § 3, stk. 1, nr. 5, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 2. Stk. 2.
  Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.
 1. § 10
  Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger efter loven kan miljø- og fødevareministeren indhente fornødne oplysninger om støttemodtagerne hos skatte- og afgiftsmyndighederne.
 2. Stk. 2.
  Til brug for kontrollen kan miljø- og fødevareministeren få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.
 3. Stk. 3.
  Stk. 2 omfatter alle oplysninger, som har betydning for beregning af ophørsstøtten, jf. § 5, stk. 1 og 2.
 1. § 11
  Har støttemodtageren givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, kan miljø- og fødevareministeren bestemme, at den ydede ophørsstøtte helt eller delvis skal tilbagebetales.
 2. Stk. 2.
  Støttemodtageren skal i hele støtteperioden på forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 4, fortsat opfyldes.
 3. Stk. 3.
  Støttemodtageren er i hele støtteperioden pligtig til at underrette miljø- og fødevareministeren, hvis betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 4, ikke længere opfyldes.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at ophørsstøtten bortfalder, og at den ydede ophørsstøtte helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis støttemodtageren ikke længere opfylder betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 4.
 1. §§ 12-12 a
  (Ophævet)
 1. § 12 b
  Tilbagesøgningskrav i forbindelse med tilskud, der er finansieret af såvel nationale midler som EU-midler, forældes i deres helhed efter de regler, der er fastsat i de gældende forordninger.
 1. § 13
  Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til de i denne lov eller de i medfør af denne lov fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse.
 2. Stk. 2.
  Den, der i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af loven, straffes med bøde. Det samme gælder den, som giver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.
 3. Stk. 3.
  I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.
 1. § 14
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, herunder at ophørsstøtten kan udbetales med virkning fra den 1. januar 1994.
 1. § 15
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.