LER-loven § 3

 1. § 3
  Loven gælder for ejere af ledninger nedgravet i jord og for ejere af ledninger nedgravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium, jf. dog stk. 2-4 samt § 4, såfremt ledningen
  1. 1) indgår i et kollektivt net, jf. § 5, nr. 1,
  2. 2) er en offentlig myndigheds ledning, som helt eller delvis er beliggende i offentlige vejarealer eller privat fællesvej,
  3. 3) er et føringsrør, jf. § 5, nr. 9,
  4. 4) er en vejafvandingsledning, som er ejet af en offentlig myndighed eller et forsyningsselskab,
  5. 5) fungerer som stikledning, herunder fælles stikledning, eller ledning, der afleder spildevand eller kølevand m.m. til et vandløb, til en sø eller til et havområde, eller
  6. 6) giver slutbrugeren adgang til digital infrastruktur, jf. § 5, nr. 4.
 2. Stk. 2.
  Som ledninger i henhold til stk. 1 medregnes ikke drænledninger.
 3. Stk. 3.
  Som ledninger i henhold til stk. 1 medregnes alene de dele af stikledninger, som ejes af forsynings- og distributionsselskaber.
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at ikkealmene vandforsyninger, hvis ledninger indgår i et kollektivt net, jf. stk. 1, nr. 1, og brugerdrevne antenneanlæg, der leverer adgang til digital infrastruktur til slutbrugere, jf. stk. 1, nr. 6, kan undtages fra lovens anvendelsesområde, hvis de opfylder nærmere fastsatte betingelser.