LER-loven § 5

 1. § 5
  I denne lov forstås ved:
  1. 1) Kollektivt net: Indvindings-, transmissions- og distributionsnet bestående af ledninger nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden, for hvilke der for nettet som helhed gælder offentligretlige regler.
  2. 2) Ledning: Kabler og rør nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden, som har til formål at transportere kommunikation, data, signaler eller energi af enhver art samt faste, flydende eller luftformige stoffer af enhver art. Til ledninger regnes de dele af ledningsanlæg, som er betydelige komponenter.
  3. 3) Stikledning: En ledning, som slutter en eller flere forbrugere til et kollektivt net.
  4. 4) Digital infrastruktur: Privatejet infrastruktur, der leverer højhastighedsnet til elektronisk kommunikation til slutbrugere.
  5. 5) Interesseområde: Et geografisk afgrænset område, som omfatter den pågældende ledningsejers ledninger, som er nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden, fastlagt i en afstand af mindst 1 m fra ledningen på begge sider af denne. Overstiger usikkerheden for en lednings placering 1 m, skal den større usikkerhed tillægges interesseområdet på begge sider af ledningen.
  6. 6) Ledningsejer: Den, der ejer en ledning omfattet af nr. 2.
  7. 7) Graveaktør: Enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder eller indhenter ledningsoplysninger til brug for planlægning af gravearbejder.
  8. 8) Graveområdet: Det område, der påtænkes gravet inden for.
  9. 9) Føringsrør: Rør, hvori der kan føres en eller flere ledninger.