LER-loven § 13

  1. § 13
    Der knyttes et sekretariat til Ledningsejerregistret med henblik på at varetage den daglige administration m.v.
  2. Stk. 2.
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme, at det helt eller delvis overlades til en privat virksomhed at fungere som sekretariat for Ledningsejerregistret, herunder varetage driftsopgaver. Klima-, energi- og forsyningsministeren indgår de nødvendige aftaler herom.
  3. Stk. 3.
    Henlægger klima-, energi- og forsyningsministeren sine beføjelser efter denne lov til en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, kan ministeren fastsætte regler om klageadgang, herunder at klagen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.