LER-loven § 10

 1. § 10
  Klima-, energi- og forsyningsministeren fører tilsyn med registret og fastsætter de nærmere regler om
  1. 1) brugen af registret, herunder om vilkårene for adgang til registret,
  2. 2) registrets ydelser over for brugerne,
  3. 3) videregivelsen af registrets oplysninger til andre end de i § 9, stk. 1 og 7, nævnte brugere samt oplysningernes anvendelse, opbevaring og sletning og
  4. 4) de formater, som gælder for de oplysninger, som videregives fra registret.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren er dataansvarlig myndighed.