LD-loven § 2

 1. § 2
  En lønmodtager, for hvem der er indbetalt beløb i medfør af lov om midlertidig indbetaling fra staten til Arbejdsmarkedets Tillægspension af visse dyrtidsportioner, kan forlange udbetaling af beløbet med tillæg af, hvad der er tilskrevet lønmodtagerens konto i medfør af § 6 g,
  1. 1) når lønmodtageren er fyldt 60 år,
  2. 2) ved tilkendelse af førtidspension efter lov om social pension,
  3. 3) ved overgang til at oppebære aktuel egenpension efter regler for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken og for kommunale tjenestemænd samt efter regler for ansatte i stillinger, hvortil der er knyttet en pensionsordning, der i det væsentlige giver rettigheder som efter lov om tjenestemandspension,
  4. 4) ved overgang til at oppebære alderspension eller tilkendelse af invalidepension, invalidesum eller anden ydelse på grundlag af et varigt tab af erhvervsevne på 50 pct. eller derover fra en godkendt pensionsordning, der er oprettet efter aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver eller hjemlet i henhold til kollektiv overenskomst, regulativ m.v.,
  5. 5) ved tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne på 50 pct. eller derover i henhold til lov om arbejdsskadesikring, erstatningsansvarsloven eller andre dertil svarende love, eller
  6. 6) ved tilkendelse af udenlandske pensioner eller erstatning for tab af erhvervsevne på 50 pct. eller derover, der svarer til de i nr. 2- 5 omhandlede,
  7. 7) når der er indtrådt en livstruende sygdom i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i medfør af pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 2, som finder tilsvarende anvendelse, eller
  8. 8) ved flytning til udlandet for at tage varig bopæl og efter at have haft ophold i udlandet i 6 måneder,
  9. 9) ved flytning til Grønland eller Færøerne for at tage varig bopæl der og efter at have haft ophold der i 5 år.
 2. Stk. 2.
  Ved lønmodtagerens død udbetales beløbet med tillæg til boet.
 3. Stk. 3.
  Beløb, der ikke har kunnet udbetales ved lønmodtagerens død, jf. stk. 2, tilfalder fonden, 5 år efter at lønmodtageren er død.