Kystbeskyttelsesloven § 20

 1. § 20
  Med bøde straffes den, der
  1. 1) overtræder § 3, stk. 1,
  2. 2) overtræder § 16 a,
  3. 3) overtræder § 16 b, stk. 1,
  4. 4) tilsidesætter vilkår i en tilladelse efter § 3, stk. 1, § 16 a og § 16 b, stk. 2, eller vilkår fastsat efter § 19 g, stk. 4, eller
  5. 5) undlader at efterkomme påbud efter §§ 19 a-c og 19 e.
 2. Stk. 2.
  Straffen kan stige til fængsel indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.
 3. Stk. 3.
  I forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til fængsel indtil 2 år under tilsvarende omstændigheder som anført i stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 5. Stk. 5.
  Forældelsesfristen for strafansvaret er i intet tilfælde mindre end 5 år for overtrædelse m.v. som omhandlet i stk. 1 og for overtrædelser af bestemmelser i regler udstedt efter loven.