Kystbeskyttelsesloven § 16 a

 1. § 16 a
  På søterritoriet må der til andre formål end kystbeskyttelse kun efter tilladelse fra miljøministeren
  1. 1) foretages inddæmning eller opfyldning,
  2. 2) udføres anlæg eller anbringes faste eller forankrede indretninger eller genstande,
  3. 3) anbringes fartøjer, der agtes anvendt til andet end sejlads, eller
  4. 4) foretages uddybning eller gravning.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1 gælder ikke for anlæg m.v. på søterritoriet, der er etableret efter anden lovgivning.
 3. Stk. 3.
  På strandbredder og andre kyststrækninger, hvor der ikke findes sammenhængende grønsvær eller anden sammenhængende landvegetation, og på arealer, der ligger inden for en afstand af 100 m fra, hvor denne vegetation begynder, må der til andre formål end kystbeskyttelse kun efter tilladelse fra miljøministeren
  1. 1) etableres faste anlæg, som også etableres på søterritoriet, eller
  2. 2) graves, bores, pumpes, suges eller foretages nogen form for terrænændring.
 4. Stk. 4.
  Der kan i forbindelse med meddelelse af tilladelse efter stk. 1 og 3 stilles vilkår, herunder om sikkerhedsstillelse for udgifter til fjernelse af de nævnte anlæg, vedligeholdelse og godkendelse af overdragelse m.v.
 5. Stk. 5.
  Vilkår for tilladelse efter stk. 1 og 3 kan tinglyses på ejendommen for ejerens regning.