Kystbeskyttelsesloven § 19 d

 1. § 19 d
  Når der ved dom i medfør af retsplejelovens § 997, stk. 3, er meddelt påbud om at efterkomme et i medfør af §§ 19 a-c meddelt påbud, og påbuddet i dommen ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan miljøministeren foretage det nødvendige til forholdets berigtigelse for den forpligtedes regning.
 2. Stk. 2.
  Der er udpantningsret for udgifter, som myndighederne afholder efter stk. 1, § 3, stk. 7, § 16 a, stk. 5, § 19 c, stk. 3, og § 19 e.
 3. Stk. 3.
  Betales de i stk. 2 nævnte udgifter ikke rettidigt, kan der tillægges renter i overensstemmelse med renteloven.
 4. Stk. 4.
  Frembyder et ulovligt forhold fare for opretholdelse af tilstanden af et område eller for dyr og planter, der er beskyttet i medfør af lov om naturbeskyttelse eller lov om skove, og efterkommes et påbud om at berigtige forholdet ikke rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil.