Kulbrinteskatteloven § 3

 1. § 3
  Pligt til at svare skat efter denne lov påhviler personer, dødsboer samt selskaber, selvejende institutioner og foreninger mv., som oppebærer indtægter, der er omfattet af § 1. Foreninger mv., der er omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1, svarer skat af indkomst som nævnt i § 1 efter de for sådanne foreninger mv. gældende regler i skattelovgivningen, bortset fra indtægter som nævnt i § 4, stk. 1 og 2, jf. § 4, stk. 4.
 2. Stk. 2.
  Skattepligtige i henhold til denne lov, der ikke tillige er omfattet af reglerne i kildeskattelovens § 1, dødsboskattelovens § 1, stk. 2, selskabsskattelovens § 1 eller § 1 i fondsbeskatningsloven om skattepligt, kan kun fratrække udgifter i det omfang, de vedrører indtægter, der er omfattet af § 1. Er den skattepligtige tillige skattepligtig efter kildeskatteloven, dødsboskatteloven, selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, medregnes indkomsten opgjort efter denne lov ved opgørelsen af den skattepligtiges samlede indkomst, jf. dog §§ 4 og 21.
 3. Stk. 3.
  I øvrigt finder reglerne om skattepligt i kildeskatteloven, dødsboskatteloven, selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven, herunder reglerne om undtagelse fra skattepligt i kildeskattelovens § 3 og dødsboskatteloven § 1, stk. 5, tilsvarende anvendelse. Reglerne om undtagelse fra skattepligt i selskabsskattelovens § 3 finder dog ikke anvendelse for så vidt angår indtægt som nævnt i denne lov.
 4. Stk. 4.
  Skat, der betales af indkomst omfattet af stk. 3, 2. pkt., tilfalder staten.