Kulbrinteskatteloven § 27 B

 1. § 27 B
  Ved statens indtræden den 9. juli 2012 som partner i DUC's aktiviteter vedrørende eneretsbevillingen og statens overtagelse af en andel på 20 pct. af DUC's produktionsanlæg m.v., der anvendes til aktiviteter i henhold til eneretsbevillingen, jf. aftale af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og bevillingshaverne i henhold til eneretsbevilling af 8. juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund, gælder reglerne i 2.-5. pkt. Afståelsestidspunktet i skattemæssig henseende er den 9. juli 2012. Der beregnes ikke skattemæssig fortjeneste eller tab vedrørende de overdragne aktiver og passiver. Partnerne i DUC beholder 80 pct. af afskrivningsgrundlag og 80 pct. af andre skattemæssige værdier vedrørende aktiver og passiver, som staten overtager en andel af. Afståelsen påvirker ikke grundlaget for kulbrintefradrag eller eventuelle uudnyttede underskud hos partnerne i DUC og kan ikke danne grundlag for afskrivning.
 2. Stk. 2.
  Pr. 8. juli 2012 opgør partnerne i DUC afskrivningsgrundlag efter samme regler som ved udløbet af et indkomstår. På dette afskrivningsgrundlag kan der afskrives for perioden fra og med 1. januar 2012 til og med 8. juli 2012. Afskrivningerne for denne periode beregnes efter de almindelige regler, hvorefter de reduceres med 176/366 og fratrækkes afskrivningsgrundlaget efter 1. pkt. Afskrivningsgrundlaget pr. 31. december 2012, hvorpå der kan afskrives for perioden fra og med 9. juli 2012 til og med 31. december 2012, opgøres herefter som 80 pct. af det efter 1.-3. pkt. resterende afskrivningsgrundlag med tillæg og fradrag efter de almindelige regler af anskaffelses- og afståelsessummer for perioden fra og med 9. juli 2012 til og med 31. december 2012. Afskrivningerne for denne periode beregnes ligeledes efter de almindelige regler, hvorefter de reduceres med 190/366 og fratrækkes afskrivningsgrundlaget efter 4. pkt. De reducerede afskrivninger efter 3. og 5. pkt. fradrages ved indkomstopgørelsen.
 3. Stk. 3.
  Det årlige beløb svarende til 20 pct. af positiv skattepligtig indkomst opgjort efter kapitel 2 med tillæg af nettorenteudgifter, som den skattepligtige skal betale til staten i henhold til aftale af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og bevillingshaverne i henhold til eneretsbevilling af 8. juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund, fradrages ved opgørelsen af den i § 4 nævnte skattepligtige indkomst og kan ikke danne grundlag for afskrivning.
 4. Stk. 4.
  Nordsøfonden indtræder ved overtagelsen af de produktionsanlæg m.v., der er nævnt i stk. 1, i de skattemæssige anskaffelsessummer og afskrivningsgrundlag, som anlæggene m.v. havde hos partnerne i DUC ved overtagelsen den 9. juli 2012. Ved beregningen af skattemæssige afskrivninger på de overtagne anlæg m.v. for indkomståret 2012 finder stk. 2, 4. og 5. pkt., tilsvarende anvendelse. Der beregnes ikke kulbrintefradrag på grundlag af de overtagne produktionsanlæg m.v.