Kulafgiftsloven § 11

 1. § 11
  Registrerede virksomheder skal føre regnskab over tilgang, udlevering og forbrug i virksomheden af afgiftspligtige varer.
 2. Stk. 2.
  Ved overførsel af uberigtigede varer mellem registrerede virksomheder skal der udstedes en faktura med oplysning om udstedelsesdato, leverandørens navn, udleveringsstedet, varemodtagerens navn, leveringsstedet samt art og mængde af de afgiftspligtige varer. Ved udlevering af afgiftspligtige varer fra registrerede virksomheder skal fakturaen tillige indeholde oplysning om afgiftens størrelse. Virksomheder, som er registreret efter § 2, stk. 2, 2. pkt., og andre virksomheder, som leverer varme, må ikke påføre fakturaen oplysning om afgift efter § 1, stk. 2, nr. 3, for så vidt at afgiften ikke kan indregnes i priser for indenlandsk varmelevering efter lov om varmeforsyning. Kopi af fakturaer skal opbevares i 5 år.
 3. Stk. 3.
  Ved udlevering fra ikke-registrerede virksomheder skal leverandører på forlangende udstede en faktura med de i stk. 2 angivne oplysninger, såfremt modtageren er en virksomhed, der er registreret efter merværdiafgiftsloven.
 4. Stk. 4.
  Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler for de registrerede virksomheders regnskabsførelse, og for indretning af teknisk måleudstyr og montering af dette i virksomheden.