Kulafgiftsloven § 1

 1. § 1
  Der betales afgift efter brændværdien eller energiindholdet, jf. dog stk. 4, i følgende varer m.v.:
  1. 1) Stenkul, inkl. stenkulsbriketter, samt koks, cinders og koksgrus.
  2. 2) Jordoliekoks.
  3. 3) Brunkulsbriketter og brunkul.
  4. 4) Andre varer henhørende under position 2713, 2714 og 2715 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme
   1. a) med et vandindhold på mindst 27 pct. og
   2. b) med et vandindhold på mindre end 27 pct.
  5. 5) Varme produceret ved forbrænding af affald. Ved affald forstås affald, som det er defineret i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse.
  6. 6) Affald anvendt som brændsel til produktion af varme i anlæg. Ved affald forstås affald, som det er defineret i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse.
 2. Stk. 2.
  Afgiften udgør for
  1. 1) varer, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-4, 54,5 kr. pr. gigajoule (GJ) (2015-niveau),
  2. 2) varme, der er nævnt i stk. 1, nr. 5, 45,4 kr. pr. gigajoule (GJ) (2015-niveau) og
  3. 3) affald, der er nævnt i stk. 1, nr. 6, 31,8 kr. pr. gigajoule (GJ).
 3. Stk. 3.
  Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regler for opgørelse af brændværdien for varer, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-4.
 4. Stk. 4.
  Hvis registrerede virksomheder ikke foretager opgørelse af varernes faktiske brændværdi for varerne nævnt i stk. 1, nr. 1-4, betales afgift efter varernes vægt. Afgiften udgør
  1. 1) for varer omfattet af stk. 1, nr. 1, 1.526 kr. pr. ton (2015-niveau),
  2. 2) for varer omfattet af stk. 1, nr. 2, 1.799 kr. pr. ton (2015-niveau),
  3. 3) for varer omfattet af stk. 1, nr. 3, 1.036 kr. pr. ton (2015-niveau),
  4. 4) for varer omfattet af stk. 1, nr. 4, litra a, 1.559 kr. pr. ton (2015-niveau) og
  5. 5) for varer omfattet af stk. 1, nr. 4, litra b, 2.049 kr. pr. ton (2015-niveau).
 5. Stk. 5.
  Satserne, der er nævnt i stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 4, reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
 6. Stk. 6.
  Der foretages et fradrag i afgiftssatsen efter stk. 2, nr. 2, jf. dog stk. 5. Fradraget opgøres som afgiftssatsen efter stk. 2, nr. 3, divideret med 1,2.
 7. Stk. 7.
  Registrerede virksomheders valg mellem opgørelse efter brændværdi eller efter vægt er gældende for en periode på 1 år.