Krigsmaterielloven § 9 a

 1. § 9 a
  Justitsministeren kan certificere modtagere af krigsmateriel, der indføres fra EU- eller EØS-lande.
 2. Stk. 2.
  Virksomheder, der har en tilladelse til at fremstille krigsmateriel efter § 2, 1. pkt., kan ansøge om certificering. Certificeringen er frivillig og giver mulighed for at modtage genstande omfattet af en generel tilladelse til udførsel udstedt af myndighederne i et EU- eller EØS-land.
 3. Stk. 3.
  For certificering efter stk. 1 betales et gebyr på 6.000 kr. Gebyret reguleres årligt i henhold til den af Danmarks Statistik beregnede ændring i den gennemsnitlige samlede årsløn for statsansatte for det foregående år.
 4. Stk. 4.
  Justitsministeren fastsætter bestemmelser om vilkår og betingelser for certificeringen, herunder om form, indhold af og gyldighedsperiode for certifikater.
 5. Stk. 5.
  Justitsministeren kan suspendere eller tilbagekalde et certifikat, hvis virksomheden ikke længere lever op til betingelserne eller vilkårene for certificeringen. Justitsministeren underretter Europa-Kommissionen og de øvrige EU- eller EØS-lande om suspension eller tilbagekaldelse af et certifikat.
 6. Stk. 6.
  Justitsministeren offentliggør og ajourfører regelmæssigt en liste over certificerede virksomheder og underretter Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og de øvrige EU- eller EØS-lande herom.