Krigsmaterielloven § 15

 1. § 15
  Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der
  1. 1) overtræder § 2, § 3, § 7, § 12, stk. 2,
  2. 2) tilsidesætter vilkår eller betingelser for en tilladelse eller en certificering eller
  3. 3) undlader efter anmodning at give oplysninger m.v. til Statens Våbenkontrol.
 2. Stk. 2.
  Straffen kan under skærpende omstændigheder stige til fængsel i indtil 1 år.
 3. Stk. 3.
  I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
 4. Stk. 4.
  Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.