Kontraktskonventionsloven
Lov om gennemførelse af konvention om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, m.v.

 1. § 1
  Bestemmelserne i artiklerne 1-16, 18 og 19, stk. 1, i konvention af 19. juni 1980 om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, jfr. bilaget til denne lov, gælder her i landet. Det samme gælder den til konventionen knyttede Første protokol af 19. december 1988 om Domstolens fortolkning af konventionen af 19. juni 1980 og den til konventionen knyttede Anden protokol af 19. december 1988 om tildeling af visse beføjelser til Domstolen vedrørende fortolkning af konventionen af 19. juni 1980.
 2. Stk. 2.
  Uanset konventionens artikel 1, stk. 3, skal konventionens bestemmelser anvendes på forsikringsaftaler, som dækker risici beliggende i Det europæiske økonomiske Fællesskabs medlemsstater.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser til gennemførelse af lovvalgsregler i EF-direktiver. Det kan i den forbindelse fastsættes, at disse lovvalgsregler finder anvendelse i stedet for bestemmelserne i konventionen og i denne lov.
 4. Stk. 4.
  Konventionens bestemmelser finder ikke anvendelse i det omfang, særlige lovvalgsregler er fastsat i andre retsforskrifter.
 1. § 2
  I det omfang der gælder forskellige retsregler vedrørende kontraktlige forpligtelser i forskellige dele af det danske rige, skal konventionens bestemmelser i samme omfang som nævnt i § 1 anvendes ved afgørelsen af, hvilken landsdels regler der skal anvendes.
 1. § 3
  (Udelades)
 1. § 4
  Loven træder i kraft den 1. juli 1984.
 2. Stk. 2.
  Konventionens bestemmelser, jfr. §§ 1 og 2, finder med undtagelse af artikel 5 og artikel 6, stk. 1, også anvendelse på aftaler, som er indgået før lovens ikrafttræden. § 3 finder anvendelse på køb, som er indgået efter lovens ikrafttræden.
 1. § 5
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.