Konkursloven § 209

 1. § 209
  Fordringer, der bestrides af skyldneren, behandles foreløbig, som om de ikke var bestridt.
 2. Stk. 2.
  Bestrider skyldneren en fordring, der er anmeldt rettidigt, jf. § 208, stk. 2, nr. 2, skal skifteretten meddele dette til fordringshaveren ved anbefalet brev eller på anden betryggende måde. Meddelelsen skal indeholde oplysning om retsvirkningen efter stk. 3.
 3. Stk. 3.
  Bestrider skyldneren en anmeldt fordring, bortfalder retten til dækning af fordringen, såfremt fordringshaveren ikke inden 3 måneder fra skifterettens underretning efter stk. 2 har anlagt sag om fordringen.
 4. Stk. 4.
  Fastslås det ved dom eller forlig, at fordringen består, betragtes sagsomkostninger, der pålægges skyldneren, som stiftet på samme tidspunkt som fordringen.
 5. Stk. 5.
  § 208 b, stk. 1 og 5, finder tilsvarende anvendelse.