Konkursloven § 13 b

 1. § 13 b
  Det udsendte materiale skal indeholde:
  1. 1) Rekonstruktionsforslaget. Indeholder forslaget bestemmelse om virksomhedsoverdragelse, skal forslaget indeholde oplysning om:
   1. a) Overdragelsessummen.
   2. b) Hvilke aktiver, passiver og gensidigt bebyrdende aftaler der omfattes af overdragelsen.
   3. c) Erhververen.
  2. 2) Oversigt over skyldnerens status, der skal indeholde:
   1. a) Oversigt over skyldnerens aktiver med oplysning om værdien af de enkelte aktiver.
   2. b) Oversigt over skyldnerens pantsatte aktiver, panterettighedernes art samt størrelsen af pantefordringerne og eventuel friværdi i de enkelte aktiver.
   3. c) Oversigt over usikrede krav, herunder pantsikrede krav, i det omfang pantet ikke strækker til, med angivelse af fordringshaverne og opdelt efter kravenes placering i konkursordenen.
  3. 3) En redegørelse fra rekonstruktøren og tillidsmanden, der skal indeholde:
   1. a) Eventuelle kommentarer til den statusoversigt, der er nævnt i nr. 2.
   2. b) Redegørelse for sammenhængen mellem den statusoversigt, der er nævnt i nr. 2, og skyldnerens senest aflagte regnskab.
   3. c) Oplysning om forhold, der vil kunne søges omstødt, om anlagte omstødelsessager og om rettigheder, der er bortfaldet efter § 12 j, stk. 2.
   4. d) Oplysning om skyldnerens eventuelle ansvarspådragende forhold.
   5. e) Oplysning om eventuelle forhold, der vil kunne begrunde konkurskarantæne.
   6. f) Oplysning om årsagen til skyldnerens økonomiske vanskeligheder.
   7. g) Anslået dividende i tilfælde af skyldnerens konkurs.
   8. h) Forløbet af samarbejdet med skyldneren under rekonstruktionsbehandlingen.
   9. i) En erklæring fra rekonstruktøren og tillidsmanden om, hvorvidt rekonstruktionsforslaget efter deres skøn er rimeligt og frembyder en tilstrækkelig betryggelse for forslagets opfyldelse.
 2. Stk. 2.
  Rekonstruktionsforslaget og statusoversigten skal være tiltrådt af skyldneren.
 3. Stk. 3.
  Rekonstruktøren kan ændre rekonstruktionsforslaget, indtil det er vedtaget.