Kommunal- og regionalvalgloven § 105 e

 1. § 105 e
  Når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at afholde en folkeafstemning efter § 9 b, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, skal kommunalbestyrelsen vælge valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere i overensstemmelse med § 14, § 15, stk. 1 og 2, § 16, stk. 1, 2, 4 og 6, § 17, stk. 1, og § 18 for kommunale valg med de opgaver, der er nævnt i disse bestemmelser, dog med de ændringer, der følger af afstemningens karakter, tidspunkt og afholdelsesmåde og af stk. 2-4 og de regler, der fastsættes i medfør af stk. 5.
 2. Stk. 2.
  Valgbestyrelsen skal vælges senest 4 uger før afstemningsdagen.
 3. Stk. 3.
  Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver:
  1. 1) Tilvejebringer stemmesedler og opslag.
  2. 2) Forestår den endelige opgørelse af stemmeafgivningen (fintællingen).
  3. 3) Forestår opgørelsen af afstemningen.
 4. Stk. 4.
  Valgbestyrelsen fører en valgbog, hvori alle væsentlige oplysninger om afstemningen og resultatet heraf indføres. Valgstyrerne fører en afstemningsbog, hvori alle væsentlige oplysninger om afstemningen i afstemningsområdet og resultatet heraf indføres.
 5. Stk. 5.
  Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om valgbogens og afstemningsbogens indhold og udformning.