Kommunal- og regionalvalgloven § 16

 1. § 16
  Kommunalbestyrelsen vælger for hvert afstemningsområde, jf. § 51, mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet.
 2. Stk. 2.
  Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen.
 3. Stk. 3.
  En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som valgstyrer.
 4. Stk. 4.
  Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgstyrerne en formand for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ved forholdstalsvalg.
 5. Stk. 5.
  Valgstyrerne fører en afstemningsbog. I denne indføres alle væsentlige oplysninger om afstemningen i afstemningsområdet samt resultatet heraf. Der føres særskilte afstemningsbøger for kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter regler om afstemningsbøgernes indhold og udformning.
 6. Stk. 6.
  Valgstyrerformanden skal sørge for, at der umiddelbart inden og under valghandlingen, jf. § 52, og ved den efterfølgende stemmeoptælling, jf. § 74, stk. 1, til enhver tid er et tilstrækkeligt antal valgstyrere til stede på afstemningsstedet til, at der kan sikres en hensigtsmæssig afvikling af valghandlingen og stemmeoptællingen. Der skal dog altid være et flertal af de udpegede valgstyrere til stede på afstemningsstedet under valghandlingen og den efterfølgende stemmeoptælling. Valgstyrerne skal rette sig efter valgstyrerformandens anvisninger. Alle valgstyrerne skal være til stede ved underskrivningen af afstemningsbogen, jf. § 76, stk. 1, 1. pkt.