Kapitalmarkedsloven § 86

 1. § 86
  Operatøren af et reguleret marked må ikke påbegynde drift af en multilateral handelsfacilitet (MHF) eller en organiseret handelsfacilitet (OHF), før Finanstilsynet har meddelt tilladelse hertil.
 2. Stk. 2.
  Tilladelse efter stk. 1 meddeles, når operatøren af et reguleret marked
  1. 1) har tilladelse efter § 59, stk. 1, eller § 127,
  2. 2) opfylder kravene i § 14 i lov om finansiel virksomhed og
  3. 3) opfylder de relevante krav i kapitel 16-20, 22 og 23.
 3. Stk. 3.
  En ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for Finanstilsynets vurdering af, om ansøgeren på tidspunktet for tilladelsen opfylder kravene i stk. 2, herunder en driftsplan, en organisationsplan, forretningsgange og kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Stk. 4.
  Tilladelse eller afslag på tilladelse skal meddeles ansøgeren senest 6 måneder efter modtagelse af en fuldstændig ansøgning. Finanstilsynet skal uanset 1. pkt. træffe afgørelse senest 12 måneder efter ansøgningens modtagelse. Har Finanstilsynet ikke senest 6 måneder efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning om tilladelse truffet afgørelse, kan ansøgeren indbringe sagen for domstolene.