Kapitalmarkedsloven § 62

 1. § 62
  Operatører af et reguleret marked kan outsource en proces, en tjenesteydelse eller en aktivitet, som operatørerne ellers selv ville udføre, til en leverandør.
 2. Stk. 2.
  Finanstilsynet kan træffe afgørelse om, at outsourcingvirksomhedens outsourcing skal bringes til ophør inden for en af Finanstilsynet nærmere fastsat frist, hvis outsourcingkontrakten eller dennes parter ikke opfylder reglerne fastsat i medfør af stk. 3.
 3. Stk. 3.
  Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om outsourcing vedrørende
  1. 1) outsourcingvirksomheders ledelsesordninger, ansvar, risikostyring, overvågning, kontrol og rapportering i tilknytning til outsourcing til en leverandør, herunder leverandørens videreoutsourcing,
  2. 2) outsourcingvirksomheders interne retningslinjer for outsourcing,
  3. 3) outsourcingvirksomheders håndtering af interessekonflikter i forbindelse med outsourcing,
  4. 4) krav, som outsourcingvirksomheder som minimum skal sikre, at leverandører eller underleverandører til enhver tid skal opfylde, herunder også adgangs-, oplysnings- og revisionsrettigheder hos leverandører og underleverandører,
  5. 5) krav til indholdet af kontrakten og
  6. 6) outsourcingvirksomheders pligt til at underrette Finanstilsynet om outsourcing.