Kapitalmarkedsloven § 57 a

 1. § 57 a
  En ekstern revisor for en operatør af et reguleret marked eller en udbyder af en dataindberetningstjeneste skal straks meddele Finanstilsynet om ethvert forhold og enhver beslutning vedrørende virksomheden, som revisor bliver vidende om under udøvelsen af hvervet som revisor, og som kan
  1. 1) udgøre en væsentlig overtrædelse af lovbestemmelser eller forskrifter, som fastsætter betingelserne for meddelelse af tilladelse, eller som særlig vedrører operatøren af et reguleret marked eller udbyderen af en dataindberetningstjenestes aktiviteter,
  2. 2) påvirke operatøren af et reguleret markeds eller udbyderen af en dataindberetningstjenestes fortsatte drift eller
  3. 3) føre til revisors nægtelse af at påtegne regnskabet eller til, at konklusionen modificeres.
 2. Stk. 2.
  Meddelelsespligten omfatter tillige ethvert forhold og enhver beslutning omfattet af stk. 1, som den eksterne revisor bliver vidende om som revisor for en virksomhed, der har snævre forbindelser med operatøren af et reguleret marked eller udbyderen af en dataindberetningstjeneste.