Kapitalmarkedsloven § 188

  1. § 188
    Adkomsten til et fondsaktiv kan af sælgeren, når denne er et kontoførende institut, gøres betinget af købesummens betaling inden en fastsat frist. Betalingsforbeholdet bortfalder, hvis sælgeren ikke gør sit forbehold gældende inden fristens udløb.
  2. Stk. 2.
    Fører kontohaver kontoen på vegne af en eller flere ejere, skal dette registreres på kontoen. Stk. 3. Erhvervsministeren fastsætter regler om den i stk. 1 nævnte frist.