Kapitalmarkedsloven § 132

  1. § 132
    En operatør af en markedsplads, hvorpå der handles med råvarederivater eller emissionskvoter eller derivater heraf, skal mindst
    1. 1) ugentligt offentliggøre en rapport over de samlede positioner, der besiddes af de forskellige kategorier af personer, for de forskellige råvarederivater eller emissionskvoter eller derivater heraf, der handles på deres markedspladser, hvis både antallet af handlende og deres åbne positioner overskrider den minimumsgrænse, der er fastsat af Europa-Kommissionen i medfør af artikel 58, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, og
    2. 2) dagligt indsende en oversigt til Finanstilsynet over de positioner, som samtlige personer besidder på den pågældende markedsplads.
  2. Stk. 2.
    Kravet i stk. 1 om positionsrapportering finder ikke anvendelse på øvrige værdipapirer, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1, litra c, der vedrører en råvare eller et underliggende aktiv som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 10.
  3. Stk. 3.
    En rapport efter stk. 1, nr. 1, skal indeholde følgende oplysninger:
    1. 1) Antallet af lange og korte positioner efter kategori af person.
    2. 2) Ændringer i antallet af lange og korte positioner i hver kategori siden sidste rapport.
    3. 3) Procentdelen af det samlede antal åbne positioner, der repræsenteres af hver kategori.
    4. 4) Antallet af personer i hver kategori.
  4. Stk. 4.
    En rapport efter stk. 1, nr. 1, og en oversigt efter stk. 1, nr. 2, skal sondre mellem positioner, der objektivt kan påvises at reducere risici direkte knyttet til kommercielle aktiviteter, og andre positioner.
  5. Stk. 5.
    Operatøren skal indsende rapporter efter stk. 1, nr. 1, til Finanstilsynet og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA).